Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over ons Verklaring Statuten Reglement Werk / werkgelegenheid Een intellectuele en maatschappelijke ramp Kantelend de Waal in ? Actieplan werkgelegenheid humaniora Proeve van een academisch arbeidsmodel Cijfers academische werkgelegenheid 1990 - 2014 Publicaties Arnhemse Courant 1811 - 1888 Satire in ballingschap. De Gedenkschriften van Martinus Scriblerus, 1714 - 1741 - 1791 / '92 Johan graaf van Welderen, 1711-1724 Om de staat van Staten Publicatielijst Contact Samenwerking Werkgroep HistorieRijkNijmegen 

Statuten

Heden, elf november tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Petrus Helena Maria van der Waaij, notaris in de gemeente West Maas en Waal: 1. de heer dr. Petrus Johannes Hubertus Maria THEEUWEN, wonende te 6546 RA Nijmegen, Wedesteinbroek 10-47, geboren te Geldrop op drie november —negentienhonderd zestig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 4451978507, uitgegeven te Nijmegen op negenentwintig september tweeduizend negen, thans ongehuwd en geen geregistreerd partner; 2. mevrouw drs. Aafke Harmina GROUSTRA-WERDEKKER, wonende te 6546VH Nijmegen, Hegdambroek 12-16, geboren te Groningen op elf december negentienhonderd drieenveertig, zich legitimerende met haar rijbewijs, nummer4843179000, uitgegeven te Nijmegen op drieentwintig maart tweeduizend zeven, thans ongehuwd en geen geregistreerd partner. Pre-ambule / Grondslagen stichting De verschenen personen verklaarden een stichting op te willen richten, waarvan de grondslagen een reactie vormen op de negatieve veranderingen die ten aanzien van de inhoudelijke kwaliteit en de werkgelegenheid zijn opgetreden in het hoger en middelbaar onderwijs en de beoefening van de fundamentele wetenschap, in het bijzonder op het gebied van de humaniora, gedurende de periode van vier november negentienhonderd tweeentachtig tot éénentwintig februari tweeduizend tien. Deze grondslagen zijn gelegd door de oprichters en andere belanghebbenden die in het bestuur van de stichting zijn vertegenwoordigd. Oprichting en statuten stichting De verschenen personen verklaarden bij deze akte over te willen gaan tot de oprichting van vorenbedoelde stichting en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: Artikel 1 - Naam en vestigingsplaats I. De stichting draagt de naam: Stichting Genootschap Fenix voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek en Academisch Maatschappelijk Werk, 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel: de beoefening van en bevordering van het zuiver wetenschappelijk onderzoek en het daarop gebaseerde onderwijs in de humaniora, te wetende moderne en klassieke talen, de geschiedwetenschap, de kunstwetenschappen, de filosofie, de theologie en de religiewetenschappen, de met deze humaniora rechtstreeks verbonden — takken van de sociale, pedagogische, medische en rechtswetenschappen, alsmede de op academisch niveau beoefende schone letteren; het bevorderen van de werkgelegenheid, op basis van redelijke vergoedingen en vast werk, in de hierboven genoemde kunsten en wetenschappen; Pagina 2het bevorderen van een degelijke en diepgaande academische vorming en een academische geesteshouding, dat wil zeggen het vermogen tot een zo objectief mogelijk, kritisch en op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gebaseerd denken;het bevorderen van de bewustwording binnen onze samenleving van de fundamentele rol van een diepgaande academische vorming in de humaniora voor de continuering van het maatschappelijke proces waardoor onze morele waarden en het democratisch functioneren van onze samenleving worden bepaald;het bevorderen van een democratische samenleving en van de daarmee onlosmakelijk verbonden mensenrechten, in het bijzonder door middel van de in het voorgaande beschreven academische vorming;de stichting realiseert haar doelen op multidisciplinaire wijze in eigen beheer, op uitnodiging van en in samenwerking met andere organisaties, alsook in samenwerking met overheden.2. De stichting komt tot deze realisering door:het verlenen van morele, materiële en financiële ondersteuning van daartoe in aanmerking komende personen, hierna te noemen: de medewerkers. het verrichten van alle door de medewerkers en de bestuurders individueel of gezamenlijk uit te voeren werkzaamheden, hierna te noemen: stichtingprojecten, te weten: het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van wetenschappelijke publicaties en van literaire publicaties op academisch niveau binnen de in artikel 2 lid 1 omschreven vakgebieden; het geven van lezingen, lessen, colleges of cursussen, het verrichten van museale en archivistieke werkzaamheden en andere onderwijs- en publieksactiviteiten op academisch niveau binnen de in artikel 2 lid 1 omschreven vakgebieden; en het verrichten van al hetgeen - met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.3. De stichting dient het algemeen belang.4. De stichting heeft geen winstoogmerk.Artikel 3 - Vermogen1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt ondermeer gevormd door:a. eigen bijdragen van bestuurders en medewerkers;b. giften en donaties;c. subsidies en sponsorbijdragen;d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. -3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. Bestuurders ontvangen voor de werkzaamheden, door hen uit hoofde van hun professie voor de stichting verricht in de vorm van de voor iedere bestuurder -verplichte arbeid aan een of meerdere stichtingsprojecten zoals bedoeld in artikel 2 lid 2, een beloning, zulks vooraf ter beoordeling en met instemming van het voltallige bestuur. Bestuurders mogen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning ontvangen die hoger is dan de hoogste uitkering die wordt betaald aan de door de stichting financieel ondersteunde medewerkers.Artikel 4 - Bestuur: samenstelling, benoeming, onstlag 1.Het bestuur bestaat uit ten minste twee (2) natuurlijke personen. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.2.De bestuurders worden benoemd door het bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. 3.Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen. 4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 5. Een bestuurder verliest zijn functie: a. door zijn overlijden. b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surséance van betaling aanvraagt; c. door ondercuratelestelling of onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door ontslag door de rechtbank; f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, tenminste twee in getal. 6. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. 7. Bestuurders mogen uitsluitend worden benoemd uit de medewerkers van destichting zoals bedoeld onder artikel 2 lid 2. Artikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdheden 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Pagina 4Elke bestuurder is verplicht tenminste achttien (18) tot vierentwintig (24) - werkuren per week te arbeiden aan één of meerdere stichtingsprojecten zoals bedoeld onder artikel 2 lid 2.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.Artikel 6 - Bestuur: vergaderingen1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft op de plaats als bij de oproeping is bepaald.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.3. Voorts worden vergaderingen, gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel - van een oproepingsbrief.5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.6. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.8.De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt Pagina 5de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris. 9. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Artikel 7 - Bestuur: besluitvorming 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder latenvertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. 5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meerbestuurders v6or de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Pagina 6.7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. Artikel 8 - Bestuur: vertegenwoordiging1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen de stichting en één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele danwel doorlopende volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.3.Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.4. Het bestuur stelt daarnaast een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met de juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. Pagina 7Artikel 10 - Reglementen 1. Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd. 2. Het bestuur legt in een reglement tenminste vast: de criteria om voor ondersteuning door de stichting in aanmerking te komen; de criteria voor het staken van deze ondersteuning; nadere bepalingen omtrent de uitvoering van de stichtingsprojecten en het afleggen van verantwoording voor de werkzaamheden in het kader van deze projecten; richtlijnen voor de samenwerking met andere organisaties; nadere bepalingen betreffende de financiële ondersteuning aan de medewerkers en de beloning en onkostenvergoeding voor de bestuurders; mogelijkheden voor de werving van gelden; richtlijnen met betrekking tot de omvang en structuur van de stichting, eventuele uitbreiding en advies; richtlijnen tot bewaring en archivering van de schriftelijke bescheiden van de stichting. Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken. 3. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn onverbindend. Artikel 11 - Statutenwiiziging 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de oproeping een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens bevoegd deze akte te doen verlijden. Het bestuur kan één of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Pagina 8Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris.Artikel 12 - Fusie: splitsing: omzettingOp een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk wetboek, is het bepaalde in de leden 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.Artikel 13 - Ontbinding en vereffening1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3 zoveel - mogelijk van overeenkomstige toepassing.2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming dient in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting.3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het - Burgerlijk Wetboek van toepassing.Artikel 14 - Slotbepalingen1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend elf.SlotverklaringenTen slotte verklaarden de verschenen personen dat bij deze oprichting:a. het bestuur bestaat uit twee bestuurders;b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde - functie(s):1.de heer dr. Petrus Johannes Hubertus Maria Theeuwen, voornoemd: voorzitter en penningmeester;2.mevrouw drs. Aafke Harmina Groustra-Werdekker, voornoemd: secretaris.SlotakteDeze akte is verleden te Beneden-Leeuwen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Pagina 9De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen personen ondertekend. Daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekendVolgt ondertekening:mr. P.H.M. van der Waaij, notaris te West Maas en Waal

Statuten van de Stichting Genootschap FenixOPRICHTING STICHTING